COVID-19 Sonrası Resmi Gazete Değişiklikleri(26.03.2020-01.05.2020)

Bu yazımızda daha önce yayınladığımız Resmi Gazete Değişiklikleri yazımızın devamı niteliğindedir. Yazımızın kapsamı 26.03.2020 tarihinden 01.05.2020 tarihine kadar olan göze çarpan değişiklikleri içerir. İlgili değişiklik ve düzenlemeler yayım tarihine göre sıralanmıştır. Çalışmanın hedefi ve amacı doğrultusunda ‘İnfaz Paketi’ değişiklikleri, ayrı incelenmesi gerektiğinden, kapsam dışı bırakılmıştır.

B. Değişiklikler

Tarih: 30.03.2020   /   Sayı: 31084   /   Belge: Milletlerarası Sözleşme

23.07.1990 tarihli 90/676 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi” bu Resmi Gazetede yayınlanan 2327 Sayılı karar ile feshedilmiş ve 29.11.2016 tarihinde imzalanan 7225 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmıştır.

Ekte bulunan sözleşmede acil durum düzenlemesine ilişkin madde de bulunmaktadır. Sözleşme amacı emniyet, güvenlik ve hizmet kavramlarının birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini dolayısıyla tarafların uygulamalarında ve düzenlemelerinde bütüncül bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini anlatmıştır. Hem yaşanan pandemi süreci ile ilgili alınan kararların dayanağı olabilmesi hem de kişilerin birincil haklarını koruyacak güvenlik tedbirlerinin dayanağı olabilmesi açısından da önemli bir sözleşmedir.

Tarih: 30.03.2020   /   Sayı: 31084   /   Belge: Cumhurbaşkanı Kararı

2326 Sayılı karar ile “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar” yürürlüğe konmuştur.

Ekte bulunan desteğin kapsamı 01.04.2020 tarihi ile 01.04.2021 tarihleri arasında akdedilen küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon sebebiyle transferi yapılamayan risklerini içine almaktadır. Bu destek ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi görevlendirilmiş ayrıca bahse konu destekler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Merkez bütçesine aktarılarak ilgililere ulaştırılmaktadır.

Tarih: 02.04.2020   /   Sayı: 31087   /   Belge: Tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” ile madde 3 kapsamındaki tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesi amaçlanmıştır. Madde içerisinde tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarının gümrük tescilinde Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar açısından bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

Tarih: 02.04.2020   /   Sayı: 31087   /   Belge: Genelge

2020/5 Sayılı “ COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge ile Kamu İhale Kanunu kapsamında  imzalanan ihalelerin ifasında sürekli, geçici ve tam, kısmi imkansızlıklar olması halinde nasıl bir yol izleneceği düzenlenmiştir. Öncelikle aksaklığın COVID-19 nedeniyle yaşanması gerekmektedir. Salgın dışında başka bir nedenle aksayan ihalelerde bu Genelge hükümleri uygulanamaz. Aksaklık hakkında yükleniciler sözleşmenin tarafı olan idareye başvuracaktır. İlgili idarelerce başvuru incelenecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bir karar verilecektir. İnceleme sonucunda durumun yüklenicinin kusurundan kaynaklanmaması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin göstereceği çabalarla bu durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartları beraber gerçekleştiği takdirde süre uzatımı veya fesih kararı verilebilecektir.

Tarih: 03.04.2020   /   Sayı: 31088   /   Belge: Tebliğ

2350 Sayılı karar ile “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konmuştur.

Kararda yapılan değişiklikler incelendiğinde genel olarak sehven yapılan değişiklikler dışındaki değişiklikler kararın kapsamına ilişkindir. “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin” ibaresi “küçük ve orta ölçekli işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı zamanda KOSGEB ve KOBİ tanımları da yenilenmiştir.

Bahse konu destek geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğindedir. Bu destekten faydalanan KOBİ ile banka arasındaki ilişki ve sözleşmeyi de etkileyen düzenleme uygulamada ortaya çıkacak ihtilaflar açısından KOSGEB görüşü doğrultusunda işlem yapılacağını düzenlemiştir.

Tarih: 04.04.2020   /   Sayı: 31089   /   Belge: Tebliğ

2020/3 Sayılı “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” başlıklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kararı pandemi süreci ile ilgili hastanelerin vereceği hizmet sınıflarının fiyatlandırma tablosuna yeni satırlar eklenmiştir. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılması ve ihtilafların giderilmesi adına hastane tarafından yapılan hizmet kodlarının fiyatları belirlenmiştir.  Özet olarak tablo:

-          Pandemi bakım hizmeti, 1.124,35

-          İmmün plazma tedarik ve uygulama, 1.318,07

-          Pandemi bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım) , 370,99

-          Pandemi bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım) , 788,36

-          Pandemi bakım hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım) , 1.485,00

Bu Tebliğ “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile birlikte 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tarih: 08.04.2020   /   Sayı: 31093   /   Belge: Tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” başlıklı 2020/6 sayılı tebliğin amacı olarak “Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “koagüle suni deri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.” gösterilmiştir.

Aynı tebliğin gerekçesi olarak ise:

“...ÇHC menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.” gösterilmiştir.

Tarih: 08.04.2020   /   Sayı: 31093   /   Belge: Genelge

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020/6 sayılı ve “Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu” konulu genelge ile dünya ticaretinin bütünleşme sürecinden geçtiğini ve küresel stratejilerin daha yoğun bir şekilde uygulandığını, dolayısıyla dış ticaret ve ekonomi politikalarının yeni bir anlayış ve yapı ile yürütülmesi gerektiğine değinmiştir. Buna bağlı olarak öncelikli olarak meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynakların doğru bir şekilde kullanılıp israf edilmemesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek verimin elde edilmesi amacıyla ülkemizden yurtdışına veya yurtdışından ülkemize ziyaret ve organizasyonlar Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yapılacaktır.

Bu düzenleme ışığında ticaret, sanayi esnaf vb. odalar ve üst kuruluşları, sivil toplum kuruluşlar ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından planlanan organizasyonlar Ticaret Bakanlığına makul bir süre öncesinden haber verilecek ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Tarih: 09.04.2020   /   Sayı: 31094   /   Belge: Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan bu tebliğ ile 24.03.2013 tarihli 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘Acil hal’ tanımı şu şekilde değiştirilmiştir:

“ Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

Ayrıca 1.9.3 numaralı ‘İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri’ başlıklı maddeye “j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler, k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,” ibareleri eklenmiştir.  “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar,” ibaresi de 2.1.2 numaralı maddeye birinci fıkra (d) bendine eklenmiştir.

Tarih: 10.04.2020   /   Sayı: 31095   /   Belge: Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı tarafından COVID-19 salgını nedeniyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,

b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil)  tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.”

Bu düzenleme ile birlikte daha önce verilen sürelerin durdurulması kararından sonra, Tüketici Hakem Heyetleri açısından ayrıntılı bir karar verilmiştir. Çalışma esasları ve sürelerin belirlenmesi bir önceki süreleri durduran kararın aksine gerçekten hak kayıplarını önleyecek düzeydedir.

Tarih: 14.04.2020   /   Sayı: 31099   /   Belge: Cumhurbaşkanı Kararı

2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 28.01.2002 tarihli 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ekli Karar kapsamında değişiklik yapılmıştır. İlgili karar kapsamında Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal güvencesi olsa da olmasa da tüm kişiler; her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, teşhis için kullanılan testler, kitler ve kullanılmasına yarayan ekipmandan, tedavi amaçlı kullanılacak merkezi olarak temin edilen ilaçlardan yararlanmada 08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kanunun 1inci maddesi birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacaktır.

Bahsi geçen madde aşağıda verilmiştir.

“Madde 1 - Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.”

Tarih: 17.04.2020   /   Sayı: 31102   /   Belge: Kanun

16.04.2020 kabul tarihli 7244 Kanun numaralı ve ‘Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ başlıklı Kanunun en önemli noktası 1 inci maddesi birinci fıkrasında ve Kanunun devamında bu salgının zorlayıcı sebep olarak nitelendirilmesidir. Buna bağlı olarak bir çok Kanun ve düzenlemede alacaklar hakkında ertelenme, alınmama veya yapılandırmaya yönelik değişikliğe gidilmiştir.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların gelir vergisi beyan ve ödeme süreleri, mülkiyet veya tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin ecrimisil, kiralama bedelleri gibi kalemler için erteleme kararı alınmıştır. Faaliyetleri duran, zarar gören ve bu gibi durumlar ile salgından etkilenen işletmelere ilişkin vergilendirme ve faiz konularında kolaylık sağlanması hedeflenmiştir.

Bu Kanun ile aynı zamanda KYK kredi borçları hakkında da bir düzenleme getirilmiştir. 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu madde 16 kapsamında düzenlenen kredi borçları başvuru şartı aranmaksızı 3 ay ertelenecektir. Başvuru şartı aranmadan tüm borçlara uygulanması hak kayıplarının önüne geçmiştir.

Salgın süresince aynı ortamda bulunmanın sosyal mesafe kuralına aykırılık teşkil edebileceği ve hastalığın etkilerini arttırabileceği gözlendiğinden; Dernekler Kanunu veya Türk Medeni Kanunu uyarınca düzenlenecek dernek genel kurul toplantıları, Kooperatifler Kanunu uyarınca düzenlenecek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu toplantılar ertelendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılacaktır.

Bazı toplantı ve seçimler ile ilgili ise erteleme değil, bir nevi iptal kararı verilmiştir. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yapılması gereken seçimlerin 2020 yılında yapılmayacağı kanunda düzenlenmiştir. Aynı zamanda 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu madde 61 gereği 2020 Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Birlik Genel Kurul toplantısı bir sonraki yıl Genel Kurul ile yapılacaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki toplu iş sözleşmelerinin yapılması, yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü toplu iş sözleşmelerinin yapılması ile grev ve lokavta ilişkin süreler bu kanunun yürürlük tarihi (17.04.2020) itibariyle 3 ay uzatılmıştır.

Yükseköğretim Kanunu içerisine eklenen ek madde ile salgın boyunca faaliyet gösteren sağlık işletmelerine destek öngörülmüştür. Bu düzenlemeye göre döner sermayesi borç karşılama yüzdesi belirli bir oranın altında kalan işletmelere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden destek aktarılabilecek. Aktarılan yardımlar yine aynı Bakanlığın elemanları tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hususunda bir değerlendirmeye tutulacaktır. İlgili madde birinci fıkrası ise şu şekildedir:

“EK MADDE 45 – Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir.”

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yeni düzenlemelere göre kısa çalışma ödeneği başvuruları incelemeye tabi tutulmadan işverenlerin beyanı doğrultusunda ödeme sağlanacaktır. Ancak hatalı bilgi ve belge nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler kusurlu işverenden yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca İş Kanunu özelinde olmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Nisan itibariyle üç ay süreyle 4857 sayılı Kanunun 25/1-(II) bendi ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. Bahsedilen üç aylık süreyi geçmemek üzere işçi, işveren tarafından tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayrılabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Aynı zamanda madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa son birkaç ay içerisinde getirilen ithalat/ihracat yasaklarına veya yurtiçinde suç teşkil eden diğer fiilleri işleyen kişiler hakkında bir geçici madde eklenmiştir. Bu geçici madde genel olarak her türlü sağlık malzemesi kaçakçılığı halinde uygulanabilecektir. Söz edilen araç gereç ve malzemeler madde lafzında sayıldığı üzere bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili olması gerekir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ise sermaye şirketlerinin kar paylarıyla ilgili aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

Tarih: 22.04.2020   /   Sayı: 31107   /   Belge: Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 399 sıra numarası ile yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği yukarıda incelediğimiz 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme hedefi taşımaktadır. Tebliğe göre:

“a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar,

b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1/4/2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar,”

şartlarını sağlayan hak sahipleri satış bedeli ertelemesinden faydalanabilecektir.

Aynı zamanda “Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarından 1/4/2020 tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.” şeklinde getirilen düzenleme de ecrimisil sürelerinin ertelenmesini içermektedir. Bu maddede ertelenen bedellere de satış bedeli ertelemesi usulünde olduğu gibi zam veya faiz uygulanmayacaktır.

Tarih: 30.04.2020   /   Sayı: 31114   /   Belge: Cumhurbaşkanı Kararı

26.03.2020 tarihinde yayımlanan 7226 sayılı Kanun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası dayanak gösterilerek 2480 sayılı Karar verilmiştir. Bu karar kapsamında ise hak kayıplarının önlenmesine yönelik 30.04.2020 tarihine kadar uzatılan süreler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak salgının yayılma tehlikesi göz önünde bulundurarak yeni bir karar verilebileceği de belirtilmiştir. 

İletişim

Nasuh Akar Mahallesi 1404. Sokak No: 18/31 Trio Suit, Çankaya/ ANKARA

Takip Et

Duyurulardan haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi girin ve abone olun.